ДЕЙНОСТИ

ГЕОДЕЗИЯ

Преди стартирането на строителнте и монтажни работи „ЕКИП” ЕООД извършва геодезически заснемания на обектите, за определяне на точното местоположение на характерните точки на сградата. Трасиране на линейни и площни обекти – канали, пътища, надземни и подземни кабелни и тръбни мрежи, сгради и съоражения, извършва височинно и планово трасиране за нуждите на строително – монтажните работи, отбелязва върху терена различни точки, прави, линии и повърхнини.

„ЕКИП” ЕООД извършва всички необходими за строително - монтажни дейности изкопни и земни работи, разчиставне на терена, като за целта разполага със своя механизация. Изпълнява необходимата за обекта вертикалната планировка чрез разчистване на строителната площадка, подготовка на земната основа за полагане на всички видове настилки, направа на бордюри и тротоарни площи.