ПРОМИШЛЕНИ
Име на обекта:
"Нов склад за готова продукция в завод РОКА България"
Място:
гр. Каспичан
Възложител:
"РОКА БЪЛГАРИЯ" АД
Период:
2007-2008г.
Дейност:
Изграждане от рамкова метална конструкция - нов склад готова продукция 11500м2 с прилежащите:
- електро инсталация
- ВиК инсталации
- дъждовно-отводнителна /WAVIN/
- спринклерна пажаро-гасителна система